Ingen bild

Vattenskydd

För att säkra en god dricksvattenkvalitet även i framtiden behöver vi hjälpas åt att ta hand om miljön som förser oss med vattnet. 1988 inrättades vattenskyddsområden för sjöarna Dalkarby träsk, Långsjön och Markusbölefjärden innehållande föreskrifter för att säkra tillgången och förhindra föroreningar. Dessa föreskrifter går att läsa mer om i bilagorna Vattenskyddsplanen 1988 samt i Information om vattenskydd och i Gödselspridning (se bilagor i slutet av sidan). Bilagan ansvarsfördelning vattenskyddsområden är ett förtydligande av ansvarsfördelningen till vattenskyddsplanen.

Vattenskyddsområderna, vilka är sjöarns avrinningsområden är markerade med blått på karta i bildspelet nedan. Ett avrinningsområde är det markområde runt en sjö som påverkar vattnet som leds till sjön. Regn som faller inom området för med sig näringsämnen och farliga ämnen ner till vattentäkten.

Du som vistas i avrinningsområdet, till exempel bor eller promenerar inom det bör undvika utsläpp av miljöfarliga ämnen inom området så som till exempel biltvätt på gården eller nedskräpning. Dessa rekommendtioner gäller inte endast vattenskyddsområden men är extra viktiga där då vattnet är råvara för livsmedelsproduktion.

Vill du veta mer?

Mera information och flera miljötips hittar du till exempel på vattenskydd.ax och Svenskt vatten

På Greppa Näringens hemsida finns det mycket information om lönsamma åtgärder för att minska påverkan på vattenmiljön och klimatet. Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket , LRF och länsstyrelserna i Sverige. Konkreta åtgärder omfattar t.ex. hur man går till väga vid dikesrensningar samt hur man går till väga för att upprätta skyddszoner. Information om detta nedan. 

Miljöhänsyn vid dikesrensningar
Skriften Miljöhänsyn vid dikesrensningar är framtagen genom ett samarbete mellan Naturvårdsverket, LRF och Jordbruksverket i Sverige. Du hittar skriften nedan och mer information finns att hitta på följande hemsidor LRF, jordbruksverket samt naturvårdsverket

Skyddszoner
Praktisk handbok för skyddszonsanläggare. Skriften är framtagen genom ett samarbete mellan Naturvårdsverket, LRF och Jordbruksverket i Sverige. Du hittar skriften nedan samt på följande hemsidor LRF, jordbruksverket samt naturvårdsverket

Bilagor

Bildspel