1970 - talet

Planeringen av den förestående investeringen genomfördes under åren 1969 och 1970. Den avgörande frågan var vilken vattentäkt som skulle utnyttjas. Beslutet blev som känt Markusbölefjärden och Långsjöns sjösystem.

Den 1 april 1971 påbörjades det praktiska genomförandet. Det första projektet var ett dammbygge mellan Markusbölefjärden och Långsjön. Under sommaren 1971 byggdes sedan rå- och renvatten-ledningen mellan Markusbölefjärden och Dalkarby träsk. I slutet av september 1971 pumpades det första vattnet till Dalkarby träsk och till slutet av år 1972 hade sedan stamledningen till Godby, vattentornet i Godby, pumpstationen vid Markusbölefjärden och regleringsdammen i Kalder färdigställts. Genom denna primärinvestering blev vattenförsörjningen för centrala Åland och Mariehamns stad tryggad.

  • År 1972 inköptes stamvattenledningarna in till Mariehamn och vattentornet på Badhusberget av staden. 
  • År 1973 påbörjades utbyggnaden av vattenreningsverket i Dalkarby och följande år var verket med en dimensionerad kapacitet på 10.000 m3/dygn klart.
  • Den 10 januari 1974 erhöll bolaget genom utslag från Västra Finlands Vattendomstol tillstånd att ta vatten från Markusböle fjärden och Långsjön.
  • År 1974 tillkom Hammarlands kommun som delägare i Ålands Vatten Ab. Detta år påbörjades även bygget av stamledningen till västra Åland. På våren 1975 var sedan stamledningen klar och Hammarlands kommun hade vattenförsörjningen tryggad.
  • År 1977 påbörjades en utbyggnad till Lemland. En huvudledningen byggdes under slutet av 1970-talet ut till Lemströms kanal (se bildspel).
  • År 1977 kompletterades råvattenledningen mellan Markusbölefjärden och reningsverket i Dalkarby så att vattnet även kunde pumpas direkt in till reningsverket. Detta hade tidigare inte varit möjligt på grund av Markusbölefjärdens höga kloridhalt.

Sjuttiotalets senare del präglades av svårigheter att kunna leverera ett gott och luktfritt vatten. Utvecklingen i råvattentäkterna var mycket oroande med en explosionsartad tillväxt av blågröna alger som följd av ett stort näringstillflöde till sjöarna.

I jubileums-skriften 1980 konstateras: Om vi på Åland vill ha ett gott och luktfritt vatten måste avloppsutsläppen till vattentäkterna elimineras.

Dalkarby träsk flygbild