Ledningsanvisningar

Kontakta Ålands Vatten Ab i ett så tidigt skede som möjligt inför planerade markarbeten eller projektering. Då kan ni erhålla uppgifter om var ledningarna är förlagda och information om eventuella ytterligare undersökningar som behöver göras innan ni kan fortsätta att planera projektet. 

För att säkerställa att det inte blir några skador eller brott på Ålands Vattens huvudledningsnät är det viktigt att kontakta oss i god tid innan. Markarbeten så som schaktning, pålning eller sprängning i närheten av Ålands Vattens huvudvattenledningar eller anläggningar kan innebära en risk. Vissa typer av ledningar är speciellt känsliga för vibrationer.

Ålands Vatten kommer vid behov ut i fält och visar var ledningarna är förlagda. Det är bättre att anpassa planerade arbeten till var ledningarna är förlagda än att behöva bekosta en dyr ledningsflytt i ett senare skede. 

Bygg inte närmare en vattenledning än 5 meter

Det är generellt inte tillåtet att uppföra en byggnad eller annan varaktig konstruktion närmare än 5 meter från befintliga vattenledningar. Ifall Ålands Vattens ledning av nöden måste flyttas, så är det alltid den som orsakar flytten av ledningen som betalar. 

 

Kontakta oss