VA samarbetet

Vatten och avlopps (VA) samarbetet består av Ålands Vatten Ab och tolv kommuner och har i uppgift att arbeta övergripande och långsiktigt med vatten och avloppsutvecklingsbehov på Åland. 

Samordning av VA frågor

VA samarbetet består av en styrgrupp med representanter från kommunerna. Ålands Vatten driver samarbetet och Ålands Vattens VD, Sölve Högman fungerar som ordförande. Samarbetet koordineras av Ålands Vattens VA utvecklare Sofie Dahlsten. Styrgruppen kallas 9-12 gånger per år och arbetar efter en projektplan med flertalet olika projekt. Samarbetet finansieras av kommunerna och Ålands Vatten. Projekt kan finansieras också med externa stöd. Nedan lite kort om aktuella projekt.

Digitalt vattenmätarprojekt

Just nu är vi i gång med att byta till digitala vattenmätare i Finströms kommun och Eckerö kommun. 
Idag finns i snitt 21 % odebiterat vatten som behöver åtgärdas. Ett led i det arbetat är att använda digitala vattenmätare. Idag krävs ett stort administrativt arbete med att hantera avläsning av mätare för att fakturera och följa upp. Genom digitala vattenmätare kan det minska direkt i och med uppgifterna kan skickas digitalt direkt till kommunerna och deras faktureringssystem. Digitala vattenmätare skapar också bättre förutsättningar för att arbeta med läcksökning. 
Projektet innebär installation av drygt 900 digitala vattenmätare i Finström, Eckerö, Saltvik, Hammarland, Lemland, Föglö och Sund. Projektet pågår under 2024 med förhoppning om förlängning eller som ett nytt projekt så att alla på Åland har möjlighet till digital vattenavläsning och på sikt också få tillgång till sin vattenförbrukning på ett enkelt och digitalt sätt.
För 2024 så har projektet fått ett stöd om 50 000€ från Ålands Landskapsregering.

Revidering av VA plan Åland

Arbetet med att revidera VA plan Åland från 2018 har påbörjats under året. Strukturen för den nya planen innebär en plan i fyra delar: VA policy, VA åtgärdsplan, VA översikt och VA prognos 2050. Under 2023 har VA samarbetets styrgrupp godkänt den första delen; VA policy. Projektet fortsätter under 2024.

Inventering av avloppspumpstationer och avloppsledningsnät

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att undvika bräddningar och minska näringsläckage från avloppsnätet. Målet med projektet är att lokalisera problem med avloppspumpstationer och ledningsnät samt föreslå åtgärder för att undvika/minska problem med bräddningar. Projektet ska resultera i en rapport med sammanställda problem för avloppspumpstationer och ledningsnät i kommunerna på Åland samt ge förslag på åtgärder. Rapporten ska kunna användas som beslutsunderlag i kommunerna inför investeringsbudgetprocesser.
Just nu pågår upphandling av konsult för genomförande av inventeringen.

Projekt digitalisering av VA ledningsnät

Digitalisering är ett viktigt verktyg för att strukturera VA infrastruktur. 2018 i samband med VA planen så skapades de första underlagen till digital information om VA ledningsnät. Projektet har fortsatt med att kommunerna har mätt in ledningsnät och materialet har lagts in i Landskapets databas.

Under 2023 godkändes ett datadelningsavtal mellan kommunerna och landskapet så att kommunerna har möjlighet att logga in i landskapets databas. Materialet kan användas som ett gemensamt planerings-verktyg för vatten och avlopp. Nästa steg är att förbättra informationen som finns i databasen.

Cirkulation av näringsämnen

En långsiktig hållbar hantering av avloppsslam är en övergripande angelägenhet för hela landskapet med potential att sluta kretsloppet och minska kostnaderna genom cirkulär hantering. Genom VA samarbetet finns en projektgrupp som utreder möjligheter till konkreta försöksprojekt.

Projektgruppen består av Ålands Vatten/VA samarbetet, ÅTH, ÅPF, Hushållningssällskapet, Lotsbroverket, och Svinryggen Ab. Under året har projektgruppen tagit fram ett försöksprojekt att omvandla avloppsslam till biokol som är planerat att förverkligas genom Svinryggen Ab som huvudman.

Digitalisering av avloppspumpstationer

Bräddningar av avloppsvatten bidrar till läckage av näringsämnen och bakterier till våra vatten. Som ett led att minska eller styra bräddningar så ska avloppspumpstationerna inventeras och förslag till åtgärder ska tas fram. Digitalisering av avloppspumpstationer skulle medföra ökad övervakning och även ge möjligheter till att styra flöden.