Vattentäkter

Ålands Vatten använder vatten från tre vattentäkter. Vattentäkterna är de tre insjöarna Dalkarby träsk, Långsjön och Markusbölefjärden. Totalt har Ålands Vatten tillstånd att ta ca 2,6 miljoner m³ vatten från dessa sjöar. Dalkarby träsk ligger invid Ålands Vatten vattenverk medan råvattnet från Långsjön och Markusbölefjärden pumpas ca 10 kilometer från intagspunkterna i sjöarna till Vattenverket.

Vattentillgången från dessa tre sjöar räcker för tillfället till att försörja hela Åland med dricksvatten men långsiktigt behöver Ålands Vatten utöka vattentillgången.

Ålands Vattens vattentäkter skyddas av vattenskyddsområden och det är mycket viktigt att vi säkrar sjöarna och deras tillrinningsområden från föroreningar och övergödning vilket försvårar och fördyrar vattenreningen.

 

Provtagningsresultat från sjöarna finns på vår hemsida under fliken vattenprover.

Vattentäkt