Hållbarhetsarbete

Ålands vatten arbetar kontinuerligt med att utveckla bolagets hållbarhetsarbete. Arbetet omfattar hållbarhetsaspekter kring råvattentäkterna, produktionen i vattenverket samt distributionen i ledningsnätet.

En hållbar dricksvattenproduktion

En hållbar dricksvattenproduktion kan sammanfattas med dessa punkter. 

  • Optimering av energi och kemikalier 
  • Hållbar produktion, användning och avfallshantering 
  • Långsiktighet och resiliens

Sedan 2018 mäter vi dricksvattenproduktionens koldioxidavtryck som sedan dess har minskat tack vare våra solpaneler som vi har installerat i två omgångar och den värmeväxlare för att tillvarata värme från inkommande vatten som vi installerades samtidigt som vi monterade ner den oljepanna som tidigare försett verksamheten med värme. Den största delen av koldioxidavtrycket har dock verksamheten från den fällningskemikalie vi använder i reningsprocessen. Ett sätt att minska användningen av fällningskemikalien är att förbättra råvattenkvaliteten, något vi arbetar kontinuerligt med.

Ålands Vatten Ab värnar om miljön. 

Energiförsörjningen sker från åländsk bioenergi och vår målsättning är att årligen minska energiförbrukningen per producerad kubikmeter dricksvatten. Vattentäkterna kräver särskild omsorg och kravet är att uppnå en god ekologisk status i sjöarna, det vill säga att sjöarna bland annat klarar av att ta hand om och rena de näringsämnen som rinner till från omgivande markområden och via till exempel regn.

Ålands Vatten Ab använder i enlighet med Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda de fyra hållbarhetsprinciperna som definition av vad som är hållbart.