2000 - talet

Om man ser på bolagets situation idag och minns de problem som under de senaste 30 åren funnits kan man konstatera följande:

  • Råvattentäkterna är på väg att tillfriskna. Bortbyggandet av avlopp, sanering av gödselvårdsanläggningar samt luftning är åtgärder som har givit resultat. 
  • Ålands Vatten Ab äger idag ett vattenverk i internationell toppklass och det vatten som levereras är ett gott vatten som med stor marginal klarar uppställda normer. Vattenverket är dimensionerat så att leverans till hela fasta Åland kan ske utan tillbyggnader.
  • Ägarstrukturen är i balans och klara regler finns för hur nya delägare kan komma med.
  • Bolaget administreras idag enligt moderna principer. Hela bolagets verksamhet är geografiskt centrerad till vattenverket vid Dalkarby träsk.
  • Kvalitet, effektivitet, kostnads-resultat-uppföljning, information och service är nyckelord.
  • Bolagets ekonomiska situation är under kontroll, de ekonomiska problem som fanns under 70-talet är avklarade. Avskrivningar har kunnat göras enligt planerna, utbyggnader av distributionsnätet har förverkligats så att gamla aktieägare inte har blivit drabbade ekonomiskt och finansieringen av det nya vattenverket har kunnat göras enligt en långsiktig ekonomie-plan där inga större vattenprishöjningar framgent är planerade.
  • Under dessa första 30 år har nu en stabil grund lagts för den framtida vattenförsörjningen för fasta Åland

Ålands Vatten Ab i framtiden

Ålands Vatten Ab har nu födelse-uppväxt-stadiet bakom sig. Distributionsområdet som nu omfattar ca 75% av fasta Åland kan efterhand om efterfrågan finns, utökas till att omfatta hela fasta Åland.

Bolaget kan utöka sitt engagemang inom VA-sektorn för att uppnå rationaliseringsvinster samt för att skapa resurser för att alltid möta de allt strängare krav som ställs på VA-miljön.

Till den del staden och kommunerna vill överföra större del av VA-sektorn till Ålands Vatten Ab bör bolaget undersöka möjligheter till detta för att hela tiden försöka nå en för konsumenten så bra lösning som möjligt, när det gäller såväl kvalitet som kostnader.

Dimma över träsk