Frågor och svar

Innehåller dricksvattnet mangan och molybden och behövs tillskott av järn och selen?

Dricksvattnet innehåller både mangan och järn eftersom det är vanligt förekommande metaller. Aktuella mätvärden för det två metallerna är betydligt lägre än högsta tillåtna värden.

  • För järn är mätvärdet mindre än 0,02 mg/l och gränsvärdet 0,20 mg/l.
  • För mangan är mätvärdet mindre än 0,02 mg/l och gränsvärdet 0,05 mg/l.

Järnhalterna påverkas framförallt av korrosion i ledningsnätet.

Molybden är en sällsynt en icke vattenlöslig metall som inte förekommer i dricksvatten.

Selen kan förekomma naturligt i grundvatten men inte i ytvatten (insjöar).

Enskilda behov gällande tillskott av järn respektive selen är en fråga som bör riktas till annan sakkunskap. Ålands Vatten Ab:s uppdrag är producera ett dricksvatten som ligger under godkända gränsvärden för järn och när det gäller selen finns ett gränsvärde för grundvatten (mindre än 10µg/l). Eftersom våra vattentäkter är insjöar finns ingen orsak att mäta selenhalter i dricksvattnet. 

Hur långa är vattenledningarna?

Den totala längden på Ålands vattens huvudledningar är ca. 156 kilometer.

Hur stora är vattenledningarna?

Ålands vattens vattenledningarna varierar mellan 90-600 mm i diameter.

Vilket material består vattenledningarna av?

Ålands Vattens vattenledningar består huvudsakligen av PVC. PVC är förkortning för polyvinylklorid och är en av de vanligaste plastsorterna.

Vad är den beräknade livslängden för en vattenledning?

Den beräknade livslängden för en PVC vattenledning är 50-70 år.

Vilken funktion har ett vattentorn och en vattenreservoar och hur många finns det?

För att vatten alltid skall finnas tillgänglig förvaras dricksvatten tillfälligt i vattentorn och vattenreservoarer. När användningen av vatten är låg så som på natten fylls vattentorn och vattenreservoarer och sedan när användningen går upp på dagen hjälper det lagrade vattnet till att tillgodose behovet. Vattentornen vilka är högt placerade hjälper även till att hålla jämnt tryck i ledningarna.

Ålands Vatten har ett vattentorn i Mariehamn (500 m³), en vattenreservoar i Dalkarby (6.000m³), en i Finström (1500 m³) och två i Geta (150 m³ och 100 m³).

Vilken funktion har en tryckhöjningsstation?

En tryckhöjningsstation uppehåller trycket och därmed vattnets transporthastighet i vattenledningarna.

Vilken funktion har en regleringsdamm och hur många finns det?

En regleringsdamm reglerar vattennivån i sjön uppströms om dammen. Den kan därmed användas till att säkra vattentillgången i sjön då den hindrar att allt vatten avrinner nedströms till havet. Ålands vatten har en regleringsdamm, placerad mellan Långsjön och Kaldersfjärden. Denna damm förhindrar även att Östersjöns brackvatten blandar sig med Långsjöns sötvatten. 

Dammen är öppningsbar och används vid tillfällen till att släppa ut vatten för att hålla en korrekt vattennivå i Långsjön och förhindra att kringliggande marker och åkrar blir dränkta.

Vad beror det på om kranvattnet är brunt?

Om kranvattnet är brunt beror det troligtvis på att avlagringar i ledningarna lossat på grund av förändrat vattentryck som en följd av reparationsarbete. Missfärgningen är inte farlig och försvinner om man spolar en stund.

Vad beror det på om kranvattnet är vitt?

Om kranvattnet är vitt beror det troligtvis på att vattnet innehåller luft som bildar bubblor då det tappas upp. Detta är vanligast vintertid då vattnet är kallare än under resten av året. Missfärgningen är inte farlig och försvinner om man spolar en stund. Luftbubblor är också orsaken varför is ibland ser vit ut. 

Ett test för att kontrollera orsaken till den vita missfärgningen är att tappa upp ett glas vatten och låta det stå, rör sig missfärgningen uppåt är det luft men rör den sig nedåt och ansamlas på botten är det partiklar.

Kan man dricka varmvatten från kranen?

Nej, varmvatten är inget livsmedel och bör ej användas till matlagning och dryck. Detta är på grund av risken att varmvattnet löst ut koppar från ledningen samt den höjda risken för bakterier i vattnet.

Varför blir det vita avlagringar i mina kastruller?

Även fast vattnet innehåller en låg koncentration av kalk sker en kalkutfällning när vattnet kokas. Denna avlagring fås bort med ättikssyra eller citronsyra som löser upp kalken.

Jag har dåligt vattentryck, vad skall jag göra?

Dåligt vattentryck kan vara en följd av driftstörningar.  Titta in på vatten.ax, Ålands Vattens facebook eller instagramsida för att se eventuell information om eventuella driftsstörningar. Kontakta även din kommun för att kontrollera om dom gör arbeten på vattenledningsnätet som orsakar driftsstörningar. En annan orsak till dåligt vattentryck kan vara att silar på blandare i ditt hem har satt igen. 

Hur kontrollerar jag om jag har en vattenläcka i mitt hus?

En vattenläcka upptäcks genom att kontrollera vattenmätaren när vattenförbrukningen är noll, då skall även vattenmätaren stå stilla. Att installera en läckagevakt är ett bra sätt att skydda ditt hem mot vattenläckor. 

Tillsätts det fluor i dricksvattnet på Åland?

Nej, fluor tillsätts inte till dricksvattnet.

Fluor (F) är ett vanligt grundämne. Det förekommer i naturen i många olika föreningar. I vatten förekommer det huvudsakligen som fluoridjon (Fˉ). En låg halt fluor, 0,15 mg/l, förekommer naturligt i ytvattnet (vattentäkten) och halten i dricksvattnet är därmed också 0,15 mg/l.

Hälsoeffekter av fluor i dricksvatten
< 0,8 mg/liter      Dricksvattnet ger ett begränsat skydd
0,8-1,2 mg/liter    Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt
1,3-1,5 mg/liter   Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Risk för tandemaljfläckar (dental fluor). Vattnet bör inte ges i större omfattning till barn under 0,5 års ålder.
1,5-4,0 mg/liter   Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Risk för tandemaljfläckar (dental fluor). Vattnet bör inte ges i större omfattning till barn under 1,5 års ålder. 
4,1-5,9 mg/liter   Vattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1,5 år.
>6,0 mg/liter        Risk för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros). Vattnet bör inte användas till dryck eller matlagning.

Är kranvattnet på Åland nyttigare än flaskvatten från butiken?

Dricksvatten direkt från kran är hälsosamt, miljövänligt och "nästan gratis". Vattnets kvalitet kontrolleras dagligen vid vattenverket och kontinuerligt av utomstående myndigheter. Dricksvattnet är en färskvara som innehåller mineraler och spårämnen i en naturlig koncentration. 

Förpackat vatten i flaska har ofta transporterats långa sträckor och kan ha stått på butikshyllan länge. Det ökar risken för dålig mikrobiologisk kvalitet det vill säga att flaskan innehåller alltför höga bakteriehalter. Ibland kan även fluor och/eller natriumhalterna i flaskvattnet överskrida myndigheternas rekommendationer.

Vem ska jag vända mig till om jag vill ta vattenprover på min egen brunn?

Ta kontakt med ÅMHM livsmedelslab för att få provtagningsflaskor, samt för att anmäla att du kommer att lämna in prover för analys. Mer info finns på laboratoriets på ÅMHM:s webbplats

Hur hårt är dricksvattnet?

Dricksvattnet har en hårdhet som motsvarar medelhårt vatten.  

Hur mycket vatten använder vi per person och dygn på Åland?

Vi förbrukar cirka 140 liter per person och dygn. Ålands Vatten Ab levererar vatten till cirka 75% av Ålands befolkning vilket är ca. 23 000 personer.

Årsförbrukningen är cirka 2 300 000 m³. Industrier tar också en hel del vatten.