VA plan

En av åtgärderna i Ålands vattenåtgärdsprogram för åren 2016–2021 var att ta fram en VA-plan för hela Åland. Landskapsregeringens miljöbyrå ansvarade för åtgärden, men en stor del av arbetet genomfördes som ett projekt genom Ålands Vatten Ab. Ålands landskapsregering finansierade framtagandet av VA-plan Åland under åren 2016–2017.

VA plan 2018

Arbetet med VA-plan Åland år 2016–2017 identifierande en rad åtgärdsbehov inom den kommunala VA-sektorn. De nyckelåtgärder som identifierades var lagrevidering, organisationsstruktur och samarbete, hållbar ekonomi, digitalisering, hållbarhetsarbete och samhällsplanering. 

Ålands Vatten Ab lämnade över VA-planen till Ålands Landskapsregering i mars 2018. I december 2020 tog Ålands landskapsregering beslut om att anteckna VA-planen till kännedom.

VA plan 2025

Enligt plan så ska VA-planen uppdateras vart fjärde år. Landskapsregeringen har tagit beslut om att bevilja finansiering för en uppdatering av VA planen och en projektgrupp inom VA samarbetet arbetar med en revidering.