Ingen bild

Vattenprover

Vattenkvalitet

För att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet kontrolleras vattnet på olika sätt.

Automatisk kontroll:
Dygnet runt mäts kontinuerligt pH, grumlighet, kloramin, ozon och vattnets temperatur. Mätningarna är datorstyrda och tas före och efter de olika reningsstegen och slutligen på det renade vattnet.

Dagliga manuella provtagningar:
Vattenverkets personal analyserar vattnet dagligen för att följa upp den automatiska provtagningen. Vi mäter bland annat pH, grumlighet och kloramin.

Ålands Vatten följer sedan år 2004 ett kontrollundersökningsprogram för vattenverk som utfärdats genom beslut av Ålands Landskapsregering (18 januari 2001 ÅFS 3/2001). Inom Åland följs Social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 19 maj 2000 FFS 461/2000 om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten.
Detta program omfattar: brukskontroll, begränsad kontroll och utvidgad kontroll (se pdf.-filer nedan). Prov tas 10 gånger per år på 10 olika platser i ledningsnätet.
Bakterieprover tas 19 gånger per år på 12 olika platser.
Dessutom görs specialkontroller. Ålands Vatten  deltar även i forskningsprojekt gällande vatten som utförs av bl. a. Husö biologiska station. 

Vattenhårdhet

Den mest förekommande frågan om vattenkvalitét gäller vattnets hårdhet som mäts i tyska grader enligt följande skala:

  • 0-2         (mycket mjukt vatten)
  • 2-5         (mjukt vatten)
  • 5-10       (medelhårt vatten)
  • 10-20     (hårt vatten)
  • >20         (mycket hårt vatten)

Vårt dricksvatten uppvisar normalt en hårdhet mellan 7-8 tyska grader.

Mål- och maxvärden samt provresultat se bilagor: