Vattenkvalitet

Vårt dricksvatten håller hög kvalitet. Dricksvatten klassas som livsmedel och kontrolleras därför noga.

Automatisk kontroll

Dygnet runt mäts kontinuerligt pH, grumlighet, kloramin, ozon och vattnets temperatur. Mätningarna är datorstyrda och tas före och efter de olika reningsstegen och slutligen på det renade vattnet.

Dagliga manuella provtagningar

Vattenverkets personal analyserar vattnet dagligen för att följa upp den automatiska provtagningen. Vi mäter bland annat pH, grumlighet och kloramin.

Ålands Vatten följer sedan år 2004 ett kontrollundersökningsprogram för vattenverk som utfärdats genom beslut av Ålands Landskapsregering (18 januari 2001 ÅFS 3/2001). Inom Åland följs Social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 19 maj 2000 FFS 461/2000 om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten. Detta program omfattar: brukskontroll, begränsad kontroll och utvidgad kontroll (se pdf.-filer nedan). Prov tas 10 gånger per år på 10 olika platser i ledningsnätet. Bakterieprover tas 19 gånger per år på 12 olika platser.

Dessutom görs specialkontroller. Ålands Vatten deltar även i forskningsprojekt gällande vatten som utförs av bland andra Husö biologiska station. 

Vattenhårdhet

Den mest förekommande frågan om vattenkvalitet gäller vattnets hårdhet som mäts i tyska grader enligt följande skala:

  • 0-2         (mycket mjukt vatten)
  • 2-5         (mjukt vatten)
  • 5-10       (medelhårt vatten)
  • 10-20     (hårt vatten)
  • >20         (mycket hårt vatten)

Mål- och maxvärden samt provresultat hittar du här nedan

Kontroll av din fastighets vatten?

Kontakta ÅMHM för kontroll av privata brunnar eller din fastighets vatten.

Labb tillfällig