Ingen bild

Projektplan

Kartläggning och register för enskilda avlopp (EA).

Bakgrund

Sedan lång tid har det funnits behov att bättre inventera och kartlägga enskilda avlopp. Projektet erbjuder en lösning på hur behovet kan mötas. Under arbetet med VA-planen för Åland år 2016-2017 har styrgruppen föreslagit att ett samarbete ska inledas mellan Ålands landskapsregering, kommunerna och Ålands Vatten Ab för att komma vidare med syfte att skapa ett enhetligt register för hela Åland.

Projektets innehåll

  • Sammanställning av befintliga register och dokument om EA till ett enhetligt register.
  • Begränsad fältinventering av EA. Kan omfatta uppföljning av tidigare gjorda kartläggningar.
  • Export av register till bygglovhanteringsprogrammet ADAM 2.0.

Tidsplan

Projektet kan förlängas ifall fler kommuner ansluter sig till projektet.

Start:             04-2018

Avslut:           06-2019

Huvudman och styrning av projektet

Lemlands kommun fungerar som ekonomisk huvudman för projektet, står för arbetsplats för projektresurserna samt anställer utredare. Ålands landskapsregering är ekonomisk huvudman för projektassistenterna. Ålands Vatten ansvarar för koordinering av projektet genom en projektkoordinator. En styrgrupp med representanter för deltagande parter följer och leder projektet.

Elva kommuner och Ålands Vatten deltar i projektet. De kommuner som står utanför är Jomala, Brändö, Vårdö, Kökar. Mariehamn har inga enskilda avlopp och deltar inte av den orsaken. Kostnadsfördelningen är gjord utifrån invånarantal 31.12.2016. Ålands Vatten finansieringsandel motsvarar en tredjedel av det ursprungliga budgetförslaget.

Finansiering och kostnadsfördelning

22 200 €         Ålands Vatten Ab (43 %)

29 600 €         11 kommuner (57%)

51 800 €         Disponibla medel

 

Projektresurser

2 st Projektassistenter 100 %  6 månader

1 st Utredare 7 månader

1 st projektkoordinering 40 % 14 mån

 

Arbetsuppgifter

Projektassistenterna är anställda via AMS-sysselsättningsstöd där syftet är att få långtidsarbetslösa tillbaka i arbetslivet. Projektet har därmed en aspekt av social hållbarhet där målet är en win-win situation mellan projekt och projektassistenter. Projektassistenternas huvuduppgift är att sammanställa befintliga register samt bistå administrativt i utredarens inventeringsarbete. Utredaren är anställd med projektets egna medel och har i huvuduppgift att inventera enskilda avlopp i fält. Projektkoordinatorns är anställd med projektets egna medel och ansvarar för beredning av löpande styrgruppsmöten, administrativ förberedelse inför anställningar, förman för projektresurser och koordinering av projektets framskridande. Utöver deltid som projektkoordinator arbetar samma person parallellt med det fortsatta VA-samarbetet kring VA-plan som VA-utredare.

Utvecklingsplan efter avslutat projekt

Framtagna register har exporterats till bygglovhanteringsprogrammet ADAM 2.0 i vilket kommunerna löpande registrerar uppgifter om enskilda avlopp. Kommande avfallslag FFS 646/2011 ställer krav på ökad kommunal dokumentation av enskilda avlopps tömningsintervaller vilket registret kan användas som underlag till. Uppbyggd praxis kan utvecklas vidare på initiativ av kommunerna, t.ex. inför utökade inventeringar i fält. Fältinventeringar i projektet uteblev. Resurser styrdes om till registerarbetet vilket krävde mer omfattande insatser. Registren är en förutsättning för att kunna förbereda och genomföra fältinventeringar.