Ingen bild

VA-plan Åland

En av åtgärderna i Ålands vattenåtgärdsprogram för åren 2016-2021  har varit att ta fram en VA-plan för hela Åland, se beslut. Landskapsregeringens miljöbyrå har ansvarat för åtgärden, men en stor del av arbetet har genomförts som projekt vid Ålands Vatten Ab. Som stöd i arbetet med VA-plan har bland annat följande dokumentet använts "Vägledning för kommunal VA-planering". Ålands landskapsregering finansierade framtagandet av VA-plan Åland under två år 2016-2017, se VA-plan 1.0 med bilagor i bifogade dokument nedan. Ålands Vatten Ab lämnade över VA-planen till Ålands Landskapsregering mars 2018. I december 2020 tog Ålands landskapsregering beslut att anteckna VA-planen till kännedom. VA-planen uppdateras vart fjärde år vilket infaller nästa gång år 2022.

Arbetet med VA-plan Åland år 2016-2017 identifierande en rad åtgärdsbehov inom den kommunala VA-sektorn. De nyckelåtgärder som identifierats är lagrevidering, organisationsstruktur och samarbete, hållbar ekonomi, digitalisering, hållbarhetsarbete och samhällsplanering. Enligt nuvarande prognoser är VA-sektorn på fasta Åland i behov av ökad kapacitet vad gäller både dricksvattenproduktion och avloppsvattenhantering. För skärgården krävs vidare undersökning för att säkerställa framtida dricksvattenförsörjning.  Under projektets gång har konstaterats att det krävs tillräckliga personalresurser, nyckeldokument, data och en annan organisationsstruktur för att ta fram bland annat kommunöverskridande förnyelseplaner, utbyggnadsplaner på ett tillfredsställande sätt. VA-planen är den första versionen av sitt slag och kan ses som en VA-plan version 1.0. VA-planen kommer behöva utvecklas vidare för att kunna omfatta alla de delar som en fullständig VA-plan bör innehålla. VA-policyn utgör ett viktigt dokument över hur vi vill att en hållbar VA-sektor ska se ut. VA-åtgärdsplanen anger vägen dit. VA-planen tar sikte på 2030 års vatten- och avloppsbehov, underhålls- och utbyggnadsplaner för ledningsnät, vatten- och reningsverk. I arbetet har avloppsfrågan fått större utrymme, men samtidigt går den hand i hand med vattenskydd som kopplar till dricksvattenproduktion. Nulägesanalysen har krävt mycket arbete vilket skett på bekostnad av framtida lösningar. 

Den kommunala VA-sektorn har hittat ett fungerande forum för gemensamma frågor i projektets styrgrupp. Ålands Vatten och samarbetskommunerna beslöt därför att fortsätta arbetet år 2018 med prioriterade åtgärdsbehov utan finansiering från landskapsregeringen.

Framtagande av VA-plan Åland har utmynnat i det fortsatta VA-samarbetet  som pågår 2019-2022 mellan Ålands Vatten och 12 kommuner. Siktet är inställt på att förverkliga en hållbar VA-försörjning fram till år 2030. Mer information om VA-samarbetet hittar du till vänster.