Ingen bild

Upphandlingar

Upphandling av installationstjänster av digitala vattenmätare i hushåll

Upphandlingen avser kontrakt för installationstjänster av digitala vattenmätare för tidsperioden maj 2024-januari 2025.

Tilldelningsbeslut har genomförts 15.5.2024. Se dokument längre ned.

Projektet genomförs inom VA samarbetet. Vatten och avlopps (VA) samarbetet består av Ålands Vatten Ab och tolv kommuner och har i uppgift att arbeta övergripande och långsiktigt med vatten och avloppsutveckling på Åland.

Frågor och svar

Fråga 1: Hur ersätts entreprenören för nedlagt arbete om fastighetsägaren inte iordningsställer mätarplatsen enligt de krav som finns? Entreprenören har lagt ned tid på information, bokning och försök till installation men utan att lyckas med uppdraget att byta en vattenmätare. Och som vi tolkar underlaget är det antalet installerade mätare som utgör grunden för fakturering, detta kan då leda till att entreprenören inte får betalt för nedlagt arbete. Vänligen förtydliga detta.

Svar 1: I förfrågningsunderlaget 1.3.1 Förtydligande av ansvar står i sista meningen ” Upphandlad entreprenör ska meddela kommunen/andelslaget om mätarplatsen inte är iordningställd.” Bedömningen kan göras utifrån vad kunden säger eller utifrån ett besök hos kunden. Informationen till kommunen möjliggör att kommunen kan ålägga fastighetsägaren att åtgärda mätarplatsen, det är således inte entreprenören som ska ha denna typ av diskussion. Det finns ingen extra ersättning i upphandlingen för den mertid som det tar att prata eller eventuellt besöka kunden. I upphandlingen finns däremot möjlighet för entreprenören att erbjuda tjänster till fastighetsägare som behöver åtgärda mätarplats inför byte av vattenmätare.

Fråga 2: Vi har vid tidigare vattenmätarbyten använt oss av en digital registrering för nya mätare som fungerade riktigt bra. Så jag har en fråga som lyder: Hur kommer nyregistrering av mätare ske nu?

Svar 2: I förfrågningsunderlaget 1.2 Uppdraget står: Uppgifter från vattenmätarbytet, det vill säga information om den tidigare mätaren samt information om den nya digitala vattenmätaren ska föras in i ett E-formulär från beställaren i samband med installationen. Specifika instruktioner ges i samband med undertecknande av avtal. Så ja, det kommer vara en digital lösning för registrering.

Fråga 3. Vi behöver förtydligad information om vad de Specialställen som finns i Finström och Hammarland avser. Vad är det som gör dem special? Förväntas de ta längre tid att byta mätare där? Ligger de utan körbar väg fram till fastigheten?

Svar 3. Specialställen är enskilda mätarplatser som inte är i anslutning till de huvudsakliga mätarbytesområdet (områden som beskrivs i upphandlingsdokumenten)

Fråga 4. Tidplanen för de första områdena bör rimligtvis revideras, det är enligt bilaga 3.1: 440 vattenmätare som avses bytas inom maj-juli. Anbud ska vara inlämnade 14 maj och innan kontrakt är tecknat och planeringen har genomförts har det sannolikt gått ytterligare veckor. Det bör även beaktas att juli är en semestermånad. Rimligt är att utbytet kan påbörjas i slutet av juni men inte färdigställas förrän under hösten. Och då kolliderar det med de andra områdena. Hela genomförandeplanen bör ses över. Återkom med ny genomförandeplan, eller öppna för att den revideras under genomförandet av kontraktet.

Svar 4. I anbudsförfrågan 1.3: Entreprenören ska klara av att genomföra antal installationer i enlighet med genomförandeplan i Bilaga 3.1. Om entreprenören som vunnit ett område inser att installationen inte hinner genomföras i enlighet med genomförandeplan så ska detta meddelas beställaren i samband med att entreprenören får uppdragslistor från kommunerna (områdena) inom två veckor. Beställaren har då möjlighet att anlita anbudsgivare som lagt näst lägsta bud på det området och så vidare.

Det är viktigt som vi skrivit i anbudsförfrågan att man bara ger anbud på det som man rent tidsmässigt hinner med. Därför har vi öppnat upp så att fler entreprenörer kan lägga anbud på en eller flera områden så att vi faktiskt hinner installera alla mätare. En viss justering i genomförandeplan finns men inte så att det stör de kommande installationerna under hösten.

Anbudshandlingar