Ingen bild

FAQ

Vad är en VA-översikt? 
VA översikten syftar till att ge en översiktlig analys av befintliga förutsättningar och problem för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Översikten ska belysa vad som är känt, vilka behov som finns samt ge en bakgrund till var fördjupade utredningar krävs och vad man bör fokusera på i det fortsatta VA-planeringsarbetet. Syftet med VA-översikten är att utgöra underlag för den fortsatta planeringen, inte att vara ett färdigt och komplett dokument av arbetet, men bör ta upp det som är strategiskt relevant i kommunen. (Information framtagen av Mora Kommun)

Vad är en VA-policy? 
VA-policy fastställer strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder. Kan eventuellt indelas i allmän VA-försörjning, enskild VA-försörjning, klimatanpassning, hushållning med naturresurser och samarbete närliggande kommuner. Denna del antas av kommunfullmäktige och kommer att vara ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen och även kommunens översiktsplan. (Information framtagen av Mora Kommun)

Vad innehåller en VA-plan?
VA-plan tas fram utifrån VA-översikt och VA-policy och revideras normalt varje mandatperiod. Beslutas i kommunfullmäktige. De ekonomiska konsekvenserna av planen bör i relevanta delar ingå i denna del som underlag för budgetarbete och taxeutveckling. Planen består av flera delar, utöver VA-översikt och VA-policy exempelvis: Skydd för dricksvatten, Förnyelseplan för den allmänna VA-anläggningen, VA-utbyggnadsplan (baseras på i VA-policy beslutad prioriteringsmodell), Handlingsplan i avvaktan på planerade åtgärder, Handlingsplan för områden med enskild VA-försörjning och Dagvattenstrategi (hantering av dagvatten i samhällsplanering, klimatanpassning). (Information framtagen av Mora Kommun)

Vad innefattar en VA-utbyggnadsplan?

Begreppet VA-utbyggnadsplan avser ofta en plan för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen, utanför nuvarande verksamhetsområde, inom en angiven planeringsperiod. VA-utbyggnadsplanen kan ses som en handlingsplan inom ramen för kommunens VA-plan. Det finns också andra benämningar på denna typ av styrdokument, t.ex. VA-strategi, och i vissa kommuner benämns detta också enbart VA-plan vilket är missvisande då det enbart berör en del av VA-försörjningen i kommunen. ( Information tagen från HaV:s vägledning för kommunal VA-planering).

 

Fler exempel på frågor och svar om VA kan ses på denna sida (Sverige):

http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx?id=1847&ptid=0