Ingen bild

Samarbetsprojekt

En av åtgärderna i Ålands vattenåtgärdsprogram för åren 2016-2021  har varit att ta fram en VA-plan för hela Åland, se beslut. Information om bakgrund till beslutet finns i dokument längst ner. Landskapsregeringens miljöbyrå har ansvarat för åtgärden, men en stor del av arbetet har genomförts som projekt vid Ålands Vatten Ab. Som stöd i arbetet med VA-plan har bland annat följande dokumentet använts "Vägledning för kommunal VA-planering". Ålands landskapsregering finansierade framtagandet av VA-plan Åland under två år 2016-2017, se VA-plan 1.0 i bifogat dokument nedan. Ålands Vatten Ab lämnade över VA-planen till Ålands Landskapsregering mars 2018. I december 2020 tog Ålands landskapsregering beslut att anteckna VA-planen till kännedom. VA-planen uppdateras vart fjärde år vilket infaller nästa gång år 2022.