Ingen bild

Om VA-plan för Åland

En av åtgärderna i Ålands vattenåtgärdsprogram för åren 2016-2021  är att ta fram en VA-plan för hela Åland, se beslut och bakgrund längst ner. Enligt vattenåtgärdsprogrammet är landskapsregeringens miljöbyrå ansvarig för åtgärden, men en stor del av arbetet kommer att genomföras som ett projekt vid Ålands Vatten Ab. Som stöd i arbetet med VA-plan har blanda annat följande dokumentet använts "Vägledning för kommunal VA-planering". Ålands landskapsregering finansierade framtagandet av VA-plan Åland under två år 2016-2017, se VA-plan 1.0 i menyn till vänster. Sedan år 2018 har Ålands Vatten AB fortsatt arbetet med identifierade åtgärdsbehov inom kommunala VA-sektorn med tolv kommuner. År 2019-2022 pågår ett fyraårigt samarbetsprojekt för att förverkliga en hållbar VA-försörjning fram till år 2030.