Ingen bild

Styrelse och bolagsstämma

Bolaget har en styrelse bestående av minst 5 och högst 7 ordinarie medlemmar jämte minst 5 och högst 7 personliga suppleanter.

Styrelse vald vid bolagsstämman 21 maj 2019:

Britt Lundberg, ordf. Roger Nordlund, ersättare 
Anders Karlsson, viceordf. Bo-Yngve Karlsson, ersättare
Carina Aaltonen Ingrid Zetterman, ersättare
Conny Nylund Per Hägglund, ersättare
Lene-Maj Johansson Ingvar Björling, ersättare
Tomas Mörn Conny Rosenberg, ersättare
Tommy Saarinen Brage Eklund, ersättare

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Bilagor: